ZAKON
O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA NAD USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom Parlament Federacije Bosne i Hercegovine preuzima prava i obaveze osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:
Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici,
Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići,
Zavodom za zaštitu djece i omladine u Pazariću,
Zavodom za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu,
Zavodom za vaspitanje ženske djece i omladine Ljubuški.

Član 2.

Zavodi iz člana 1. ovog Zakona (u daljnjem tekstu: zavodi) su javne ustanove u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, imaju svojstvo pravnog lica i svoju djelatnost ostvaruju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Na rad zavoda, imenovanje i razrješenje tijela upravljanja i rukovođenja i druga pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuje se Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04 i 39/06) i Zakon o ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94).

II. DJELATNOST ZAVODA

Član 4.

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici nastavlja rad pod nazivom: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin.
Djelatnost Zavoda iz stava 1. ovog člana je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, osposobljavanje za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i sklonostima i provođenje radne aktivnosti lica sa invaliditetom sa smetnjama u psihičkom razvoju umjerenog, težeg i teškog stepena, lica sa kombinovanim smetnjama, kao i lica kod kojih je završeno liječenje u zdravstvenim ustanovama.
Član 5.

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići nastavlja rad pod nazivom: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Bakovići.
Djelatnost Zavoda iz stava 1. ovog člana je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, osposobljavanje za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i sklonostima i provođenje radne aktivnosti odraslih lica sa invaliditetom sa smetnjama u psihičkom razvoju umjerenog, težeg i teškog stepena, lica sa kombinovanim smetnjama, kao i lica kod kojih je završeno liječenje u zdravstavenim ustanovama.

Član 6.

Zavod za zaštitu djece i omladine u Pazariću nastavlja rad pod nazivom: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić.
Djelatnost Zavoda iz stava 1. ovog člana je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, obrazovanje i osposobljavanje za život i rad prema preostalim sposobnostima i sklonostima i provođenje radne aktivnosti djece i omladine do 25. godine života sa invaliditetom – sa smetnjama u psihičkom razvoju umjerenog, težeg i teškog stepena, kao i lica sa kombinovanim smetnjama.
Do popune kapaciteta u Zavodu iz stava 1. ovog člana može se osigurati zbrinjavanje i lica starijih od 25 godina života sa invaliditetom – sa smetnjama u psihičkom razvoju umjerenog, težeg i teškog stepena, lica sa kombinovanim smetnjama, kao i lica kod kojih je završeno liječenje u zdravstvenim ustanovama.

Član 7.

Zavod za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu nastavlja rad pod nazivom: Zavod za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo.
Djelatnost Zavoda iz stava 1. ovog člana je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, obrazovanje i osposobljavanje vaspitno zanemarene i zapuštene muške djece i omladine upućene na osnovu odluke suda ili organa starateljstva.

Član 8.

Zavod za vaspitanje ženske djece i omladine Ljubuški nastavlja rad pod nazivom: Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški.
Djelatnost Ustanove bit će utvrđena uz saglasnost sa općinskim i kantonalnim organima vlasti.

Član 9.

Zavodi se mogu, u skladu sa zakonom, pored osnovne djelatnosti, baviti dopunskom privrednom i drugim djelatnostima (proizvodnja i prodaja hrane na vlastitim farmama, proizvodnja i prodaja određenih proizvoda u vlastitim radionicama i dr.).

III. NADZOR NAD STRUČNIM RADOM I NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA ZAVODA

Član 10.

Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada zavoda vrše Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV. FINANSIRANJE DJELATNOSTI ZAVODA

Član 11.

Sredstva za rad zavoda osiguravaju se iz naknada za obavljene usluge.
Cijene smještaja u zavodima određuju se za obavljanje usluge smještaja, ishrane, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, obrazovanja i vaspitanja.
Cijenu smještaja u zavode utvrđuje upravni odbor zavoda, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Sredstva za osnovne potrebe smještaja i ishrane korisnika osigurava fizičko ili pravno lice koje je ugovorom preuzelo obavezu plaćanja troškova smještaja.
Sredstva za zdravstvenu zaštitu korisnika snosi nadležni nosilac zdravstvenog osiguranja.
Sredstva za obrazovanje i vaspitanje snosi nadležni organ obrazovanja.
Višak prihoda nad rashodima zavodi koriste za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

V. ORGANI UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

Član 12.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike imenuje upravni odbor i nadzorni odbor zavoda, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03).
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na imenovanje upravnog odbora i nadzornog odbora zavoda.
Upravni odbor ima pet članova.
Nadzorni odbor ima tri člana.
Upravni odbor zavoda imenuje direktora zavoda, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Kantoni mogu naknadno postati suosnivači ovih zavoda.

Član 14.

Ovaj Zakon predstavlja osnivački akt na osnovu kojeg će se izvršiti upis zavoda u sudski registar.

Član 15.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaju se primjenjivati: Zakon o Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica (“Službeni list SRBiH”, br. 4/72 i 36/76), Zakon o Zavodu za zaštitu djece i omladine (“Službeni list SRBiH”, broj 24/74), Zakon o Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu (“Službeni list SRBiH”, broj 37/83) i Zakon o Zavodu za vaspitanje ženske djece i omladine u Sarajevu (“Službeni list SRBiH”, broj 37/83).

Član 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić