Služba zdravstveno- medicinske njege

U JU Zavodu Pazarić veoma bitan segment rada predstavlja ostvarivanje zdravstvene zaštite korisnika kroz organiziranu Službu zdravstveno-medicinke njege. Ova Služba djeluje u okviru Radne jedinice njege i zdravstvene zaštite.
Na čelu Službe je ljekar opće prakse koji uz podršku drugih uposlenika, medicinskih tehničara, sestara i fizioterapeuta vodi brigu o zdravlju korisnika Ustanove. U Zavodu se ostvaruje primarna zdravstvena zaštita, dok specijalistički pregledi se realiziraju u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama koje pružaju ovu vrstu usluga. Stoga Zavod obnavlja ugovore o saradnji sa specijalistima, kao što su: psihijatar, pulmolog, internista, ginekolog, dermatolog.
Cjelokupna zdravstvena zaštita organizirana je kroz slijedeće segmente:
– Primarna zdravstvena zaštita, što podrazumijeva i stomatološku ambulantu
– Specijalističko-konsultativna zaštita koju provode specijalisti u svojstvu spoljnih saradnika
– Fizikalna terapija
– Multisenzorna terapija

Kako je oralna higijena veoma bitna za zdravlje korisnika, Zavod raspolaže i stomatološkom ordinacijom, gdje jednom sedmično stomatolog pruža usluge. Pored ekstrakcija, obavlja i liječenje zuba, te daje preporuke za pružanje drugih specijalističkih usluga iz ove oblasti.