S ciljem upoznavanja sa situacijom u Ustanovi, te sagledavanju stanja ljudskih prava ombudsmenka Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur i potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović posjetile su JU zavod Pazarić.

Naskon razgovora sa stručnim timom Zavoda i direktorom Jasminom Ćerimagiće, Džumhur i Mahmutbegović su obišle Ustanovu.
Kako je pojasnila ombudsmenka Džumhur, posjeta je i način da se sagleda sztanje u odnosu na 2009 godinu, kada su o ombudsmani iznijeli ocjenu uslova života i stanja ljudskih prava u ovoj vrsti ustanova.Potpredsjednica Federacije BiH, Melika Mahmudbegović naglasila je da je ova posjeta za nju veoma značajna, te pored što je radna ona je i protokolarna, te da će sa svoje pozicije , u skladu sa ovlaštenjima i mogućnostima kandidirati procese koji će omogućavati bolje i kvalitetnije sprovođenje procedura koje se odnose na brigu o ljudima koji žive u Zavodu.

-Posjete ovoj vrsti ustanova su značajne i u odnosu na presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu od 3. novembra 2015. godine u predmetu Hadžimejlić i ostali protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je utvrđeno je da je Bosna i Hercegovina prekršila član 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer je aplikante dugi niz godina držala smještene u ustanovi socijalne zaštite J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ u Fojnici bez valjanog pravnog osnova odnosno bez sudske odluke, budući da nije obezbjeđena kontinurana sudska kontrola opravdanosti i cjelishodnosti zadržavanja aplikanata u toj i sličnim ustanovama socijalne zaštite
Po završetku posjeta, a na osnovu ocjene stanja u ustanovama za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine će nadležnim organima dostaviti poseban izvještaj.-pojasnila je Džumhur.