Na sarajevskom simpoziju za medicinske sestre-tehničare sa međunarodnim učešćem upriličenom na temu „Specijalističko obrazovanje za medicinske sestre- rješenje problema u zdravstvenom sistemu”, i radnici iz Služba zdravstveno- medicinske njege Ustanove Pazarić imali su priliku steći nova znanja, te razmjeniti iskustva za kolegama iz struke iz drugih zdravstvenih ustanova i obrazovnih institucija.Zahvaljujući brojnim stručnim izlagačima kroz ovaj trodnevni Simpozij učesnici su mogli dobiti značajne informacije, iznijeti probleme te ukazati na brojne izazove sa kojima se u radu suočavaju medicinske sestre i tehničari. Predavači su između ostalog ukazali na važnost kvalitetnog obrazovanja zdravstvenih radnika i kroz kontinuirane edukacije za stjecanje i adekvatnih kompetencija u praksi.

Na ovom značajnom Sipmoziju sa stručnim temama izlagači su bili: Prof.dr Amer Ovčina, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija Zdravstvena njega kao pluriperspektivno naučno i stručno područje ,Mošić Goran i sar. Balkanska Asocijacija za sestrinstvo, “Udruženi za bolje sestrinstvo na Balkanu”, Prof.Dr.sc. Nizama Rudić –Aliefendić, Centar za zdravstvenu i palijativnu njegu , Ruhama, Zenica “Specijalizacija obrazovanja medicinskih sestara –tehničara kao rješenje problema u zdravstvenom sistemu BiH”, Zvonko Dimoski, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola Specijalističke studije za sestre u R.Srbiji , Doc.dr Ivona Ljevak, Sveučilište u Mostaru – Fakultet zdravstvenih studija ”Stavovi studenata Fakulteta zdravstvenih studija o sestrinskoj profesiji”, Nelica Savić, DMS, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu “Specijalističko obrazovanje za medicinske sestre kao dio kontinuirane edukacije”, Dr.sci Nada Malešić, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu “Potrebe za usmjernim specijalizacijama u oblasti hirurgije – instrumentiranje”, Dr.sci Elmedina Mrkulić, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu “Značaj usmjerenog obrazovanja pedijatrijskih sestara za sticanje kompetencija u praksi” , Dragica Stojanović i sar. Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola Etički principi u primeni standarda nege i profesionalnog delovanja ,Dr.sc Vesna Jovanović, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola “Značaj izučavanja i razvijanja komunikacijskih veština kroz nastavni proces u radu sa studentima zdravstvenih studija” , Jažić Radmila, spec. str.ms, KBC Bežanijska Kosa Beograd Socijalna i emocionalna inteligencija kao preduslov dobre komunikacije u timu, Slavica Trifunčević, spec.str.ms., Sremska Kamenica, Novi Sad “Savremeni edukativni pristupi obuke novozaposlenih medicinskih sestara u sadašanjoj aktuelnoj praksi”, Umihana Hasanspahić, dms, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu “Značaj obrazovanja medicinske sestre” , Jelena Kovačev, mag.spec.str.ms, Novi Sad “Zadovoljstvo poslom medicinskih sestara u Novom Sadu” Doc.dr.sc Amela Hajdarević, RMC dr Safet Mujić Mostar “Socijalni status bolesnika sa duševnim oboljenjima na području grada Mostara”, Jagoda Kragujević, KBC Osijek, R. Hrvatska -“Napredni oblici liječenja Parkinsonove bolesti”, Erna Mušić Kličić, dms,, Zdravstvena ustanova lječilište “Gata” Bihać “Predrasude prema starijim osobama i uspješno starenje” , Zoran Bradaš, mag.med.tech i sar. Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb “Kompetencije i intervencije medicinske sestre-tehničara pri aplikaciji Esketamina u liječenju depresivnog poremećaja”, Ajla Alić, dms, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo “Okupaciona terapija u Centrima za mentalno zdravlje mogućnosti i perspektive” ,Maida Ibrahimagić Sarajlić, mag., JU Dom zdravlja Zenica “Uspješnost autogenog treninga u terapiji kod zdravstvenih radnika sa anksioznim poremećajem” , Marija Mijalović, Opšta Bolnica Studenica Kraljevo “Upravljanje neželjenim događajima i kliničkim rizikom”, Dr.sc Vesna Jovanović, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola” Značaj primjene etičkih principa u sestrinskim istraživanjima”, Vlatka Mrzljak, dms, univ.mag.admin.sanit., Ustanova za zdravstvenu njegu “Vlatka Mrzljak” Oroslavje, R.Hrvatska “Internacionalizacijom do socijalne uključenosti i integracije u sustav” Dženita Peco, dms, JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik “Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju onkološkog pacijenta od akutne do terminalne faze” , Aleksandar Bežanić, Opšta bolnica”Studenica” Kraljevo “Fatalna aneurizma-podrška porodici” i Mira Ćutković, Božana Bojić, Banja Luka “Hemodinamski monitoring u kardiohirurgijI”.Novim iskustvima i stjecanjem znanja težimo što kvalitetnijem pružanja usluga njege, i zaštite zdravlja našim korisnicima.

Na kraju Simpozija učesnicima su uručeni i Crtifikati o učešću.