Uručenjem Certifikata Ustanovi Pazarić potvrđena je sigurnost u opsegu usaglašenosti procesa, politika poslovanja i upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete 9001:2015.
Na ovaj način Ustanova Pazarić je potvrdila, kao i menadžment ove ustanove, da su trajno opedijeljeni za unaprjeđenje i kvalitetno pružanje usluga.
Uvođenje ovog standarda u Ustanovi Pazarić doprijenilo je širenju svijesti o važnosti pružanja kvalitetne usluge, postavljanje ciljeva na svim nivoima, te primjeni dijela donesenih politika, procedura i radnih uputa u cijeloj organizaciji sa svrhom kontinuiranog poboljšanja poslovanja.


ISO 9001 je sistem upravljanja kvalitetom koji zahtijeva dokumentovani sistem slijeda i intereakcije određenih procesa, provođenje internih kontrola (revizija) procesa radi utvrđivanja korektivnih i preventivnih radnji u svrhu unaprijeđenje procesa. Korištenje ISO 9001:2015 pomaže osigurati dosljedne, kvalitetne usluge, što pak donosi mnoge prednosti u poslovanju.