Smještaj u JU Zavod Pazarić mogu ostvariti lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici ili na drugi način.
Ustanova je dužna primiti na smještaj lice koje uputi centar za socijalni rad.
Izuzetno, Zavod može uskratiti prijem upućenog lica u slučaju popunjenosti kapaciteta, kao i u slučaju da, s obzirom na svoju djelatnost, nije u mogućnosti pružiti odgovarajuće usluge korisniku.

Prijem korisnika u ustanovu vrši se na osnovu pismenog zahtjeva.

Zahtjev za prijem korisnika mogu podnijeti: roditelji, usvojitelj, staratelj, srodnik koji je saglasno zakonu, dužan da izdržava to lice, centri za socijalni rad, odnosno pravno ili fizičko lice koje ugovorom preuzima obaveze plaćanja troškova zbrinjavanja, kao naručioci usluga.

Uz zahtjev za prijem prilaže se sljedeća dokumentacija:

– Nalaz i mišljenje Stručne komisije za davanje mišljenja o kategorizaciji, u skladu sa Pravilnikom
o otkrivanju, ocjenjivanju sposobnosti, razvrstavanju i evidentiranju djece i omladine
sa invaliditetom- smetnjama u psihičkom razvoju,
– Rješenje o starateljstvu,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Anamnezu o socijalnom stanju,
– Rendgenski nalaz pregleda pluća,
– Kompletan laboratorijski nalaz,
– EKG nalaz,
– Ljekarsko uvjerenje da ne boluje od zaraznih bolesti,
– Rješenje o snošenju troškova zbrinjavanja, ukoliko zahtjev za smještaj podnosi pravno lice,
odnosno ovjerenu izjavu o snošenju troškova, ukoliko zahtjev podnosi fizičko lice.