S obzirom da JU Zavod Pazarić vodi brigu o velikom broju korisnika veoma bitno je u svakom trenutku obezbijediti osiguravanje i svih zaštitnih mjera od požara.

Zahvaljujući i donaciji “DSC” d. o.o. Sarajevo-Agenciji za zaštitu ljudi i imovine u vatrogasnim aparatima, ovaj vid zaštite će se adekvatno i dalje sprovoditi u Ustanovi.