U cilju razmjene iskustava, sticanja novih znanja i razvijanja poznanstava ogranizovano je službeno putovanje uposlenika Zavoda Pazarić u Sloveniju.Naime, Zavodu Pazarić, zbog što kvalitetnije i naprednije realizacije Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH, ukazala se potreba za uvidom u ustanove u regionu koje su već provele deinstitucionali oblik zbrinjavanja i transformaciju ustanova.Shodno navedenom, direktor Zavoda Pazarić, gdin. Redžep Salić je predložio da se pripremi grupa radnika stručnih profila koja bi u organizaciji Zavoda posjetila dva zavoda u Sloveniji. Inicijativa direktora je rado prihvaćena, te je isplaniran odlazak u Sloveniju, sa polaskom dana 19.08. i povratkom 20.08.2019.godine.Putovanje je i realizovano u pomeutim terminima.Na putovanje je krenula grupa od jedanaest (11) uposlenika koju su činili : Direktor, devet stručnih radnika( socijalni radnik, psiholog, defektolog, ljekar, ergoterapeut, vaspitač, sportski terapeut) i vozač.Po dolasku u Sloveniju dobrodošlicu su nam poželili uposlenici u Centru za obuku, rad i skrb Dolfka Boštjančič (CUDV Draga), gdje nas je primila v.d. Direktorica Popović Tatjana i voditelj psihosocijalne podrške Matej Pelicom,defektolog. Obilasom jednog broja stambenih jedinica, kao i prostora gdje se obavlja radna terapija, uz iscrpno objašnjenje od strane domaćina, dobili smo mogućnost doživljaja načina života i organizacije rada u pomenutom centru. Centar broji cca 500 korisnika koji žive u 17 stambenih jedinica.Sutradan, 20.08.2019 godine posjetili smo drugu ustanovi, a to je Socijalno zdravstveni zavod Hrastovec, gdje su nas primili Direktorica Andreja Raduha i gđe Petre Hameršak, strukovni vođa zavoda.Kroz razgovor domačini su se potrudili predstaviti nam Zavod u kratkim opisnim crtama i odgovoriti na naša brojna pitanja. Zavod na smještaju ima 620 korisnika, od kojih je 350 u matičnoj lokaciji u 12 stambenih jedinica, a 270 van ustanove u 12 stambenih jedinica. Jako smo sretni što smo uspjeli dogovoriti suradnju u budućnosti sa oba doma, što uključuje projekte edukacije i uzvratnih posjeta.