Od  davne 1949.godine, kada je otvoren,  Zavod Pazarić je do danas prošao kroz promjene i tranzicije koje su ostavile rezultate iza sebe. Od prve ustanove u Bosni i Hercegovini koja je zbrinjavala djecu i omladinu  sa posebnim potrebama, na lokaciji Zovika, proširuje se 1967.godine na lokaciju Resnika i pretvara se, u skladu sa Zakonom, u Zavod za zaštitu djece i omladine Pazarić.

Taj period bilježi izgranju novih objekata, izgradnju ambulatnnih prostorija, zapošljava  se stručni kadar i time se stvaraju mogućnosti za kvalitetnije pružanje usluga smještaja, usklađenih sa stepenom oboljenja korisnika . Razvoj Zavoda se nastavlja i narednih  godina, do 1992.godine kada dolazi do velikih promjena i teških uslova rada i života u Zavodu, ali uz trud, rad i veliki napor , Zavod opstaje tokom Agresije i po okončanju iste nastavlja se oporavljati.

Posljeratni period integracije Zavoda   usmjeren je na razvoj projekata koji se temelje na evropskim standardima.. Prvi koraci ka pomenutom , realizovani su u  saradnji sa donatorima, te se smještajni kapacitet Zavoda proširuje na lokaciju naselja Ramići . Kupljeno je zemljište sa kućom koja je renovirana i opremljena u skladu sa standardima, te je kao takva   2007.godine otvorila vrata za 10 korisnika. Otvorenje i funkcionisanje kuće je koncipirano u skladu sa evropskim standardima u cilju provođenja inkluzivnog oblika stanovanja, kroz stanovanje uz podršku.     

Razvojem svijesti društva o vrijednosti svakog pojedinca, javlja se inkluzija kao pokret u okviru socijalnog modela. Da bi postali društvo u kojem svaki pojedinac ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na individualne različitosti, model inkluzije predstavlja se kao jedno od rješenja.

U skladu sa navedenim, Proces transformacije i deinstutcionalizacije Ustanove se nastavlja i poprima sve veće razmjere izgradnjom još dvije  nove kuće na lokaciji Ramića 1, a potom još 4 na lokaciji Ramića 2, čime je omogućen smještaj za još korisnika,tako da je 71 korisnik obuhvaćen ovim projektom  stanovanja uz podršku.Ovakav način stanovanja ima za cilj da se korisniku obezbjedi što veći stepen samostalnosti,veći nivo samopouzdanja, kao i intenzivnija integracija u lokalnu zajednicu čime  se potiče saradnja sa vršnjacima, pomjeranje socijalnih barijera.

Prioritet  i ciljevi Ustanove su  jačanje procesa deinstitucionalizacije, kroz proširenje na druge lokacije u nove stambene jedinice sa što kvalitenijih uslovima smještaja i usluga za korisnike.