Sa ciljem osiguravanja što kvalitetnijih uslova života osobama sa intelektualnim poteškoćama naša vizija jeste realizacija projekata kojim ćemo osigurati usvajanje evropskih standarada u zbrinjavanju ljudi sa inetelektualnim poteškoćama u razvoju.
Stoga u budućnosti ćemo raditi na stvaranju kvalitetnijih uslova života ljudima sa intelektualnim poteškoćama u razvoju. Razvijat ćemo projekte deinstitucionalizacije Ustanove, koji podrazumijevaju život naših korisnika u lokalnoj zajednici uz podršku, te aktivnije uključivanje u različite društvene aktivnosti.